Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

Aktuelt

Årsoppgjer 2017 Les mer
Årsoppgjer 2016 Les mer
Konsesjonskraftpris-endring frå 1. januar 2018 Les mer
 • Kraftåret 2018: Fra tørke- og nedbørsrekord til forbruksrekord og høy kraftpris

  2018 ble et år med ekstrem variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør. For året som helhet kom det 13 TWh mindre nedbør enn normalt, mens tilsiget totalt endte på normalt nivå. Norsk kraftproduksjon ble 145,7 TWh, som er en nedgang på 3 TWh sammenlignet med 2017.
 • Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra

  I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.
 • Konsulentrapport om lokale energisamfunn

  Flere eiendomsutviklere og nettselskap ønsker å la kunder gå sammen i lokale energisamfunn som eier kraftproduksjonsanlegg, for eksempel solcelleanlegg, og batterier. På oppdrag fra NVE har THEMA Consulting Group og Multiconsult Norge AS utarbeidet en rapport som kartlegger planlagte lokale energisamfunn i Norge, potensialet og barrierer for utviklingen. Ifølge rapporten er det ikke er behov for umiddelbare regelendringer.
 • Kraftsituasjonen veke 2 2019

  Auka straumforbruk.
 • Vassmagasinstatistikk veke 2 2019

  Sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 2 var fyllingsgraden i norske magasin 60,7 prosent.
 • Løyve til ny 132 kV kraftleidning Gilja–Seldal

  Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjev Lyse Elnett løyve til å byggje ein ny 132 kV kraftleidning Gilja–Seldal. Frå Seldal gjev NVE Lyse Elnett løyve til å fortsette å drive eksisterande 132 kV kraftleidning til Tronsholen transformatorstasjon. Leidningane ligg i kommunane Gjesdal og Sandnes i Rogaland fylke.
 • Tørke- og flomåret 2018

  Vår og høst med flere flommer og jordskred og en tørkesommer som fikk store konsekvenser. Vannåret 2018 kan best beskrives som et kontrastenes år.
 • Løyve til Onarheim kraftverk i Kvinnherad

  NVE gjev Sunnhordland Kraftlag AS løyve til å bygge Onarheim kraftverk i Kvinnherad kommune i Hordaland. Kraftverket vil produsere om lag 27 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumforbruket til 1350 husstandar. I vedtak har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Onarheim kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av meir fornybar energi.
 • NVE vil øke kvaliteten på faresonekartlegging av skredfare

  NVE har startet arbeidet med å utvikle en bransjestandard for faresonekartlegging. Målet er at faresonekartene for skredfare skal bli enklere å bestille, utføre, bruke og etterprøve.
 • Kraftsituasjonen veke 1 2019

  Mykje vind i starten av året.
 • Vassmagasinstatistikk veke 1 2019

  Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 62,7 prosent.
 • Lovbrotsgebyr til fiskefarm i Sogn og Fjordane

  NVE har gjeve Steinvik Fiskefarm AS i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane eit lovbrotsgebyr på kr 400 000 for brot på konsesjonsvilkår om slepp av minstevassføring og tørrlegging av Riselva.
 • Oppfølging av milepæl 11 i Elhub-prosjektet

  Oppfølging av milepæl 11 i Elhub-prosjektet avsluttes, men NVE varsler ny oppfølging av nettselskapene fra Elhub settes i drift.
 • NVE bistår med skredfaglig ekspertise i Tamokdalen

  NVE bistår politi og redningsledelse etter snøskredet som gikk i Tamokdalen i Indre Troms onsdag den 2. januar.
 • Kraftsituasjonen veke 51 og 52 2018

  Høg nettoimport i juleveka.
 • Vassmagasinstatistikk veke 52 2018

  Mindre nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 52 var fyllingsgraden i norske magasin 63,9 prosent.
 • 5 200 strømkunder fortsatt uten strøm etter uvær

  Uværet på nyttårsaften og første nyttårsdag førte til strømbrudd hos kunder på Vestlandet, i Sør-Norge og Midt-Norge.
 • Vassmagasinstatistikk veke 51 2018

  Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 65,7 prosent.
 • Forskning gir bedre varsling av jordskredfare

  Hvordan kan en spesiell værtype føre til økt jordskredfare i Gudbrandsdalen, mens en annen værtype skaper mest skred i Hordaland? Og hvor vannmettet må jorden være før skredfaren øker? Hvordan kan vi lage enda mer presise varsler ved å bruke informasjon om geologi og topografi? Dette er noe av det NVE har forsket på de siste årene for å gi en så god jordskredvarsling som mulig.
 • Konsulentrapport om innføring av balanseavregning med 15 minutters oppløsning

  Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av balanseavregning med 15 minutters tidsoppløsning. Rapporten anbefaler at 15 minutters tidsoppløsning innføres ved at det i første omgang kun er målere på høyere spenningsnivå som stilles om til å måle og registrere verdier per 15 minutter.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×