Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

Aktuelt

Elhub Web plugin Les mer
Info AMS målere Les mer
Årsoppgjer 2017 Les mer
  • NVE varsler om og vedtar tvangsmulkt for manglande rapportering av anleggsdata

    NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
  • Løyve til å skifte ut master på leidning i Narvik kommune

    Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF løyve til å skifte ut 28 master på eksisterande 132 kV leidning mellom Kvandal og Sildvik transformatorstasjonar i Narvik kommune i Nordland fylke.
  • Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet 2019

    I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt til 30.april.
  • Løyve til å bygge Skarelva kraftverk

    NVE gjev Tinfos AS løyve til å bygge Skarelva kraftverk i Målselv kommune i Troms. Kraftverket vil gje ein årleg produksjon på omlag 5,7 GWh, noko som svarer til straumbruken til rundt 285 husstandar. I vedtak har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Skarelva kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av meir fornybar energi.
  • Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag

    Livet i elvene er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs elvekanten. Kantvegetasjon er også et grøntelement som binder grøntområder sammen – særlig i store monokulturer som jordbruksområder. Mange steder er kantvegetasjonen under press. NVE har laget en veileder for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen.
  • Kraftsituasjonen veke 10 2019

    Oppgang i straumforbruket gav auka nettoimport.
  • Vassmagasinstatistikken veke 10 2019

    Fyllingsgrada nærmar seg 40 prosent.
  • Hydrogenproduksjon fra vannkraft kan være lønnsomt

    Med riktige forutsetninger kan hydrogenproduksjon fra vannkraft være lønnsomt. Det viser ny studie utført av SINTEF på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.
  • Bedre oversikt over skredfare i Nordkapp kommune

    Nordkapp kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at snøskred er den skredtypen som i de fleste områdene utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse. 39 bygg ligger innenfor områder med 1/100 års gjentaksintervall, 33 av disse ligger i Honningsvåg. Over 90 bygg ligger innenfor 1/1000 års gjentaksintervall.
  • NVE tilrår overføringar til Blåfalli III kraftverk i Kvinnherad

    NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Sunnhordaland Kraftlag AS (SKL) løyve til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til vasstunellen til Blåfalli III kraftverk. Tiltaksområdet er avgrensa til to mindre sidefelt i Blådalsvassdraget i Kvinnherad kommune i Hordaland. Dei planlagde overføringane vil gje om lag 4,8 GWh/år regulerbar kraft til Blåfalli III kraftverk.
  • Løyve til ny 132 kV kabel frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon

    NVE gjev Agder Energi Nett AS løyve til å byggje en ny ca. 4,6 km lang kabel etter traséalternativ 2-2A-2 frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune i Vest-Agder .
  • Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet

    Sweco Norge AS har på oppdrag fra NVE gjort en kostnadsgjennomgang av utvalgte transformatorstasjoner i transmisjonsnettet. Formålet er å belyse hvilke merkostnader som utløses av myndighetspålagte krav og Statnetts egne, interne krav. Sweco finner ikke grunnlag for å si at Statnett bygger dyrere enn andre nettselskaper, men peker på muligheter for å redusere kostnadene.
  • Høring om endringer i forskrift om systemansvaret

    NVE foreslår at systemansvarlig må utarbeide retningslinjer for alle relevante bestemmelser i systemansvarsforskriften og foreslår at systemansvarlig får ansvar for å samle inn spenningskvalitetsdata fra nettselskapene.
  • Energimerkeforordningen for støvsugere er annullert

    Kravene til energimerking av støvsugere er fjernet i alle EUs medlemsland. Kravene til energimerking ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018, og dommen ble rettskraftig 18. januar 2019.
  • Kraftsituasjonen veke 9 2019

    Uendra kraftsituasjon. Temperaturane i Noreg gjekk noko ned i veke 9, men er framleis høgare enn normalt.
  • Vassmagasinstatistikk veke 9 2019

    Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 9 var fyllingsgraden i norske magasin 42,6 prosent.
  • Nytt interaktivt verktøy for energikostnader

    Som erstatning for rapportene om «Kostnader i energisektoren» lanserer NVE en interaktiv web-løsning med oppdaterte kostnadstall for kraftproduksjon, og korte faktaark om aktuelle nye produksjonsteknologier i kraftsystemet.
  • Fjellskred: Sjekk farenivå på varsom.no

    Fra og med i dag kan alle som bor eller oppholder seg i nærheten av Mannen, og de seks andre ustabile fjellpartiene NVE overvåker, sjekke daglige fjellskredvarsler på varsom.no
  • Kraftsituasjonen veke 8 2019

    Temperaturar over normalen gav ytlegare prisnedgang på straum.
  • Vassmagasinstatistikk veke 8 2019

    Nokon mindre nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i norske magasin 44,2 prosent.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×