Kraftprisar

Konsesjonskraftpris for 2018 er kr 11,20 øre/kilowatttime eks. mva og eks. el-avgift, og me sel kun innafor kommunegrensa.


Strømkundene finansierer elsertifikatordninger
Publisert 05.01.2012

Pliktige grønne elsertifikater fra 01.01.2012 skal sikre mer fornybar energi og redusere CO2-utslippene.
Fra og med 2012 skal strømkundene være med og finansiere en ordning som støtter utviklingen av fornybar energi i Norge. Den nye støtteordningen kalles elsertifikater.

”Grønne elsertifikater” er et markedsbasert virkemiddel som har til hensikt å stimulere til økte investeringer i ny fornybar kraftkapasitet. Strømleverandørene, slik som Modalen Kraftlag, har fått ansvar for å kreve inn støtten gjennom strømregningen.

Lovhjemlet
Elsertifikatlovgivningen, Lov om elsertifikater, ble vedtatt av Stortinget i juni i år.
Sertifikatordningen forvaltes av NVE – som igjen er underlagt OED.
Sertifikatene utstedes av Statnett til eierne av produksjonsanlegg.
Produsentene selger videre sertifikatene til kraftleverandører – som er pålagt å kjøpe disse.

Felles norsk-svensk koordinering
I sommer ble det også inngått en avtale mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked – med virkning fra nyttår. Samarbeidet har som mål å tilrettelegge for 26,4 TWh ny fornybar elektrisk produksjon i de to landene frem mot 2020. Dette tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger, og 10% av dagens strømforbruk i de to landene.

Pliktige grønne elsertifikater
Det vil være myndighetene som fastsetter hvor mye ny kapasitet som skal bygges ut over en bestemt periode. Myndighetene pålegger videre strømkunden (gjennom sin strømleverandør) å kjøpe en tilsvarende mengde sertifikater.

Elsertifikatordningen er et markedsbasert støttesystem. Den skal sørge for mest mulig ny strøm-produksjon per investert krone, og dermed gi lavest mulig kostnad per strømkunde over tid.

Strømkundene må betale
Stortinget har bestemt at ordningen skal finansieres av strømkundene – gjennom høyere pris per kWh. I 2012 må kunden betale for elsertifikater for 3% av strømforbruket. Når ordningen innføres fra nyttår forventes kundens sertifikatkostnad å bli ca 0,75 øre/kWh (inkl. mva) i 2012. Dette vil utgjøre ca kr 150,- for en husholdning med et årsforbruk på 20.000 kWh.

Elsertifikatordningen vil øke gradvis frem mot 2020. Årsaken til dette er at mer og mer produksjon av fornybar energi settes i drift, og dette i takt med økningene av den årlige sertifikatkvoten. Sertifikatordningen vil avta frem mot 2035.

Informasjon til sluttbrukere
Krav til fakturering og opplysninger om elsertifikatkostnaden og elsertifikatplikten reguleres i forskrift om elsertifikater, vedtatt 16. desember 2011. NVE vil utarbeide internettsider med informasjon om elsertifikatordningen og elsertifikatplikten. På fakturaen til sluttbruker skal det vises til disse sidene.Forvaltning av pengene som kreves inn
Elsertifikatkronene som kreves inn fra strømkundene går til norske og svenske kraftprodusenter. Pengene skal utelukkende brukes til å finansiere anlegg som øker den fornybare strøm-produksjonen, primært vann, vind og bioenergi. Herunder vil CO2-utslippene bli redusert.

Forventet lavere strømpriser med økt produksjon
Elsertifikatordningen forventes på sikt å bidra til lavere strømpris på grunn av økt produksjon. Dette vil dra kundens totale strømutgifter noe ned igjen. Dermed blir støtteordningen å betrakte som et spleiselag mellom strømforbruker og kraftprodusentene.

Behov for mer fornybar energi i verden
I dag produserer Norge omtrent like mye strøm fra vannkraft som vi forbruker i løpet av ett år. Toppene i strømproduksjonen og forbruk inntreffer ikke samtidig. Av den grunn eksporteres det i perioder med kraftoverskudd og importeres når det er underskudd. Kraften som importeres til Norge er produsert i kull- og gasskraftverk, og gir CO2-utslipp. I tillegg konsumerer Norge mye fossilt drivstoff i veg- og lufttransport. Norge som nasjon vil gjennom elsertifikatordningen bidra
for å bedre klimaet ved å produsere mer fornybar energi.

For mer informasjon
På nettsidene til NVE, Statnett og Energi Norge kan mer informasjon om den nye støtteordningen hentes frem.

http://www.nve.no/elsertifikater

Modalen Kraftlag
5 jan 2012

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×