Om Modalen Kraftlag SA

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og eiges av kunder i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuande og hytteeigara , samt til det lokale næringslivet.

MODALEN KRAFTLAG – EN KRAFTLEVERANDØR FOR LOKALSAMFUNNET 
Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong årleg. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje denne krafta atende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvar for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel berre kraft til innbyggjara og bedrifter innafor kommunen.

KRAFTSTASJON I MODALEN
I 1974 vart kraftverket overtatt av Modalen kommune som til då hadde vore utbygd og drifta privat. I 1975 fekk BKK konsesjon for å utbyggja Steinslandsvassdraget. For å sikra straumtilførsel starta BKK i 1974 å byggja eit kraftverk i Hellandsfossen rett ved sida av det eldste kraftverket. Modalen Kraftlag SA kjøpte dette gamle anleggskraftverket i Hellandsfoss av BKK i 1994. I romjula 1996 vart selskapet stifta etter 22 år med kommunal styring, og kraftlaget vart tilbakeført innbyggjarane. I dag har selskapet 5 ansatte.

 

DLE tilsyn i Modalen

Modalen Kraftlag bruker Etrygg Elsikkerheit som tilsyn på anlegg i Modalen.

For Etrygg Elsikkerheit er det Rune Lid som er ansvarleg.

Tilsynsfører er Stian Bolstad.

DLE ansvarleg for Modalen Kraftlag SA er Everksjef Per Bjarte Hanstveit.Tlf:48168813, epost: per.b.hanstveit@icloud.com

Vår jobb er å redusera antall skader og ulykker som har elektrisk årsak. Alle nettselskap er pålagt å ha en tilsynseinheit som er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE er organisert under BKK Nett. Etrygg Elsikkerhet utfører tilsynsarbeid for oss.

DLE er lovpålagt med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn å utføra stikkprøvekontrollar og tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og bereidskap (DSB).

Lenke til Elsikkerheitsportalen for informasjon: Elsikkerhetsportalen - Elsikkerhetsportalen

 

Oppgåvene til DLE

  • Utføra stikkprøvekontrollar av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boligar og fritidsboligar.
  • Utføra tilsyn med virksomheiter med fokus på virksomheitas internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheiter har gode rutinar for å forebyggja brann og ulykker med elektriske årsak. I samanheng med virksomheitstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomheitens elektriske anlegg.
  • Utføre tilsyn med elvirksomheiter (elektroinstallatørar) som planleggjer, utførar og reparerer elektriske anlegg. Dette inneber og stikkprøvekontrollar av dei installasjonsarbeidene dei virksomheitene utfører. Virksomheitene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at dei har nødvendig kompetanse og rutinar for å utføra arbeida på en trygg måte.
  • Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheiter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasientar og pleiepersonell.
  • Utføre tilsyn med virksomheiter som omset elektrisk utstyr for å sikre at omsetninga foregår i henhold til lover og forskrifter og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå (markedskontroll).
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskningar.
  • Tilby informasjon og råd til nettselskapas kunder, skuleungdom og elektrobransjen om elsikkerheit og om årsak til brann og ulykker med elektrisk årsak.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×