Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

 • Strømstøtte: Her er støttesatsene for mars 2023

  I mars var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) ca. 113,00 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 48,00 øre/kWh i disse prisområdene. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for mars for kunder i disse prisområdene.
 • Ny veileder for innsamling av måledata til overvannsformål er publisert

  For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om innsamling av måledata til overvannsformål.
 • Ny veileder skal bedre kvaliteten på meldinger om nettanlegg

  Effektiv konsesjonsbehandling av meldinger og søknader om nye nettanlegg forutsetter at disse er av god nok kvalitet. Nå lanserer NVE ny veileder for utforming av meldinger som et av flere tiltak for å redusere tidsbruken i konsesjonsprosessen.
 • Kraftsituasjonen veke 12, 2023

  Nettoimport og lågare kraftprisar
 • Vassmagasinstatistikk veke 12 2023

  Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 36,4 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 1,8 prosenteiningar.
 • NVE utvikler risikobasert flomvarsling

  NVE er i gang med et prosjekt for at kommuner bedre kan nyttiggjøre seg av regionale flomvarsel i håndtering av flomhendelser lokalt. Kunnskap om lokale konsekvenser ved en forventet flomstørrelse blir sentralt, en utvikling mot såkalt risiko- eller konsekvensbasert varsling.
 • NVE utvikler risikobasert flomvarsling

  NVE har nylig satt i gang et prosjekt for at kommuner bedre kan nyttiggjøre seg av regionale flomvarsel i håndtering av flomhendelser lokalt. Kunnskap om lokale konsekvenser ved en forventet flomstørrelse blir sentralt, en utvikling mot såkalt risiko- eller konsekvensbasert varsling.
 • Regulatorisk rammeverk for havvind med hybridforbindelser

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vurdert hvordan det regulatoriske rammeverket bør være dersom vindkraft til havs skal fraktes til flere land gjennom hybride nettforbindelser.
 • Havvind: Virkninger av ulike nettløsninger for Sørlige Nordsjø II fase 2

  Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har vurdert hvordan valg av nettløsning for vindkraft i Sørlige Nordsjø II fase 2 vil påvirke kraftsystemet og kraftprisene i Norge. Analysen redegjør for virkninger av ulike hybride nettløsninger mellom Norge og utlandet, og en løsning med en radial til fastlands-Norge.
 • Vassmagasinstatistikk veke 11 2023

  Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 38,3 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 2,5 prosenteiningar.
 • Kraftsituasjonen veke 11, 2023

  Låg nettoeksport
 • Den andre internasjonale konferansen om berekraftig vasskraft

  Kva berekraftutfordringar står vasskraftsektoren ovanfor i dag, og korleis kan vasskraftproduksjon og -forvaltning gjerast meir miljøvenleg? Dette er hovudtema for den andre internasjonale konferansen om «Berekraftig vasskraft» som haldast i Trondheim 13. – 15. juni i år. På konferansen vil du høyre meir om gode praksisar innan miljøtilpassa vasskraft, aktuelle berekraftutfordringar og moglege forbetringspunkt.
 • Korleis kan du skrive betre konsesjonssøknadar for nettanlegg? Meld deg på rettleiingsseminar 30. mars

  Nye digitale rettleiarar vil gjere det lettare å skrive søknadar om utbygging av nettanlegg. For deg som utarbeidar konsesjonssøknadar og detaljplanar er det viktig å sikre god kvalitet i både innhald og struktur. 30. mars inviterer NVE til seminar om konsesjonsbehandling av nettanlegg. Meld deg på her.
 • Kraftsituasjonen veke 10, 2023

  Kaldt vêr og høgare prisar i heile Noreg
 • Vassmagasinstatistikk veke 10 2023

  Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 40,8 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 3,3 prosenteiningar.
 • Krav til IKT-sikkerhet for kraftforsyningens leverandører

  Den enkelte virksomhet i kraftforsyningen har ansvar for å stille krav til IKT-sikkerhet for sine leverandører og underleverandører. I en ny rapport fra NVE får kraftbransjen råd om hvilke krav de bør sette til IKT-sikkerhet ved kjøp av digitale tjenester og –systemer, og ved kontraktsinngåelse med leverandører.
 • NVE tilrår meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Skjomenvassdraga i Narvik kommune

  NVE har gjennomført ein revisjon av konsesjonsvilkåra for Skjomenvassdraga i Nordland. Den fremste endringa gjeld krav om slepp av minstevassføring på dei nedre delane av elva Skjoma, for å betre leve- og oppvekstvilkåra for laks og sjøaure.
 • Kraftsituasjonen veke 9, 2023

  Auke i produksjonen og høg eksport av kraft
 • Vassmagasinstatistikk veke 9 2023

  Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 44,3 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar.
 • Ekom- og kraftbransjen styrker beredskapssamarbeidet

  Samfunnet digitaliseres i økende grad, og vi blir mer avhengig av at mobil og bredbåndsnett fungerer. Det gjør et sterkere samarbeid mellom kraftselskaper og tilbydere av elektronisk kommunikasjon helt nødvendig.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×